ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:

Groenovatie B.V.
Tjeukemeer 3G
8502 TH Joure

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de
overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de
algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor
zover zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig
dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
Elke offerte kan door gebruiker worden ingetrokken of herroepen op elk tijdstip vóórdat
​​​​​​​gebruiker het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper heeft ontvangen.

3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding
ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in
de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs.

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
tarieven aan de koper in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit
gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen
locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.

7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5: Levering

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.

2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.

3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert
of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld.

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan
voor rekening en risico van koper.

5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft
gesteld.

7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en dient gebruiker een
termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen.

8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd
het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts
als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte
of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te
zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7: Onderzoek, reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
gelden.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk
aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie
weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt
zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door
gebruiker aangegeven.

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment
van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten
verpakkingsmateriaal.

3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzenden
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de
koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg
heeft.

5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen
brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.

Artikel 10: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor
in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
voldaan.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van
gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten
overeenkomsten is nagekomen.

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

7. De door gebruiker geleverde goederen aan koper blijven eigendom van gebruiker totdat de factuur
volledig is betaald.

Artikel 12: Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. Gebruiker garandeert
dit enkel bij normaal gebruik, in overeenstemming met bijbehorende gebruikershandleiding.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd
voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aan gaan van
de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na
levering. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten.

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak
binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet
mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze
van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van
vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren
en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.

5. Identieke Producten die in verschillende productieseries zijn vervaardigd kunnen
als gevolg van productietoleranties een minimaal kleurverschil vertonen. Bij dergelijk
minimaal kleurverschil wordt de geleverde geacht aan de specificatie te voldoen.
Dit betreft geen gebrek op basis waarvan onder de garantie kan worden geclaimd.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet
bestemd is.

7. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor
wordt vertrekt.

8. Gebruiker heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde
gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan testen onder bijzondere
gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de
van toepassing zijnde handleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installatie of een ongeval,
dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport,
of verkeerde behandeling hiervan.

Artikel 13: Incassokosten

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde
bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van koper.

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:

– Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij
deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper
onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke
staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet
nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is
geregeld.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal . 5000,= (Zegge:
vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
Een eventuele rechtsgeding of vordering van de koper tot schadevergoeding dient door
hem ingediend te worden binnen twee (2) maanden na de datum van de gebeurtenis
die aan de vordering ten grondslag ligt, Vorderingen die niet met inachtneming
van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan
worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of
zijn ondergeschikten.

Artikel 17: Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden
worden gebracht.

Artikel 18: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten
nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.

5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
overeenkomst.

Artikel 19: Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij
zijn van virussen en defecten.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker
zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de
aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter
hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,
films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te
worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

Artikel 22: Niet-overname personeel

1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad
met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter
uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de
uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor
zich laten werken.

Artikel 23: Geschillen

1. De rechter van de rechtbank in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden is bij uits luiting
bevoegd om alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit
doo r ons aangegane overeenkomsten te beslechten, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24: Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.
Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.