ALGEMENE VOORWAARDEN

Van:

Groenovatie B.V.
Tjeukemeer 3G
8502 TH Joure

Hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
  betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
  overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van
  toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
  en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
  gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
  schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de
  overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de
  algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor
  zover zij deel uitmaken van de voorwaarden van gebruiker.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
  mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
  toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
  vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
  zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt
  genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
  genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig
  dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de
  aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
  Elke offerte kan door gebruiker worden ingetrokken of herroepen op elk tijdstip vóórdat
  ​​​​​​​gebruiker het bericht van aanvaarding van de betreffende offerte door de koper heeft ontvangen.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding
  ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen
  van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij
  uitdrukkelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
  aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
  deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in
  de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
  prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
  eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
  bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
  gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze
  noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden
  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
  aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op
  te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
  tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit
  gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
  onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
  gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
  dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
  werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen
  locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
  faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
  uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5: Levering

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
 2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het
  sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert
  of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
  beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
  instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan
  voor rekening en risico van koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in
  rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de
  overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft
  gesteld.
 7. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
  opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
  termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en dient gebruiker een
  termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen.
 8. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is
  afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd
  het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
  gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot
  dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6: Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts
  als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
  uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte
  of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te
  zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
  binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te
  onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
  overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
  gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk
  aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie
  weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en
  betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt
  zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door
  gebruiker aangegeven.

Artikel 8: Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker
  niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment
  van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben
  voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten
  verpakkingsmateriaal.
 3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen,
  alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzenden
  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
  het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen,
  zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan
  het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de
  koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
  consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg
  heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen
  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
  kunnen worden toegerekend.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan
  te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
  schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
  koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
  tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
  opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het
  moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
  vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste
  plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
  tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor
  in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde
  voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
  indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden
  voldaan.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,
  schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van
  gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten
  overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
  noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als
  redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
  verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de
  polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder
  het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
  uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
  gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
  eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 7. De door gebruiker geleverde goederen aan koper blijven eigendom van gebruiker totdat de factuur
  volledig is betaald.

Artikel 12: Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
  normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. Gebruiker garandeert
  dit enkel bij normaal gebruik, in overeenstemming met bijbehorende gebruikershandleiding.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd
  voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aan gaan van
  de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 24 maanden na
  levering. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak
  binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet
  mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze
  van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van
  vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren
  en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
 5. Identieke Producten die in verschillende productieseries zijn vervaardigd kunnen
  als gevolg van productietoleranties een minimaal kleurverschil vertonen. Bij dergelijk
  minimaal kleurverschil wordt de geleverde geacht aan de specificatie te voldoen.
  Dit betreft geen gebrek op basis waarvan onder de garantie kan worden geclaimd.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg
  van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
  gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te
  brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet
  bestemd is.
 7. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
  geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor
  wordt vertrekt.
 8. Gebruiker heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde
  gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan testen onder bijzondere
  gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de
  van toepassing zijnde handleiding, onvoldoende zorg, ondeugdelijke installatie of een ongeval,
  dan wel aan ondeugdelijke reparatie, aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport,
  of verkeerde behandeling hiervan.

Artikel 13: Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
  verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
  voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
  geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde
  bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
  komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
  rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst te ontbinden, indien:
  – Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
  grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
  opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
  onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij
  deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
  omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
  onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd
  dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort,
  behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking
  heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke
  staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet
  nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
  blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit
  voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
  gebruiker jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is
  geregeld.
 2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt
  tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst
  waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal . 5000,= (Zegge:
  vijfduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van
  de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  Een eventuele rechtsgeding of vordering van de koper tot schadevergoeding dient door
  hem ingediend te worden binnen twee (2) maanden na de datum van de gebeurtenis
  die aan de vordering ten grondslag ligt, Vorderingen die niet met inachtneming
  van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan
worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
  schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of
  zijn ondergeschikten.

Artikel 17: Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
  zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden
  geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden
  worden gebracht.

Artikel 18: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
  gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
  rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
  voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
  gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
  gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
  (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten
  nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
  de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder
  der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
  schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker
  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
  factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk
  overeenkomst.

Artikel 19: Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
  intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de
  uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
  verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij
  zijn van virussen en defecten.

Artikel 20: Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker
  zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de
  aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte
  ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
  bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter
  hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,
  films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te
  worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker
  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij
  uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden
  toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
  vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
  het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
  geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
  van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker
  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
  derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
  dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
  gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
  gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
  ontstaan.

Artikel 22: Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
  daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad
  met gebruiker, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter
  uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de
  uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor
  zich laten werken.

Artikel 23: Geschillen

 1. De rechter van de rechtbank in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden is bij uits luiting
  bevoegd om alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit
  doo r ons aangegane overeenkomsten te beslechten, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing.
  Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
  Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
  tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.